Recykling na miarę

nowego pokolenia

RPO WSL 3.2

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.2 Innowacje w MŚP

Tytuł projektu:
„Wdrożenie innowacyjnej technologii, sposobem na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa”

Nazwa beneficjenta: ERMAX Magdalena Kozik

Wartość projektu: 4 215 825,00

Udział Unii Europejskiej: 1 291 000,00

 

Cel projektu na poziomie rezultatu będzie polegał na wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji
czystego recyklatu PE, z odpadów poprodukcyjnych pochodzących z procesu przetwarzania butelek
PET, wypracowanej przez własny dział badawczo-rozwojowy.